Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Invloed wetgeving op duurzaamheidsbeleid financiële sector

Picture of Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory | Grant Thornton

Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory | Grant Thornton

Wat zijn de kansen en risico’s van klimaatverandering op het duurzaamheidsbeleid in de financiële markt en welke invloed oefent nieuwe wetgeving uit op deze sector?In het kader van het Sustainable Finance & Climate Risk Event, dat plaatsvindt op 16 en 17 september 2021, interviewen we sprekers en partners van het event. 

Aan het woord is Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory.  Ze leidt de duurzaamheidspraktijk van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton sinds januari 2019, toen deze boutique impact adviesbureau Sinzer acquireerde waar Emma mede-eigenaar van was.  

 

Zó dragen wet- en regelgeving bij aan het tegengaan van klimaatverandering

Dit jaar is een belangrijk jaar, kijkend naar wet- en regelgeving rondom duurzaamheid. In afgelopen jaren kwam er in toenemende mate aandacht voor verantwoord, ESG (Environmental, Social, Governance) en impact investeren, maar het bleef relatief vrijblijvend allemaal. De nieuwe SFDR regelgeving is een belangrijke ‘driver’ om deze beweging te professionaliseren en te stimuleren dat financiële sector serieus met duurzaamheid aan de slag te gaat.’ aldus Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory.

 

Klimaatdoelen in de praktijk

Emma is één van de sprekers op het 2-daagse Sustainable Finance & Climate Risk Event. In haar dagelijkse advieswerk ondersteunt zij met haar team een breed portfolio aan nationale en internationale klanten met ESG, impact en duurzaamheidstrategie, meting en rapportage. Emma: ‘We weten allemaal in meer of mindere mate dat we als economie en maatschappij werk te doen hebben om klimaatverandering, maar ook sociale ongelijkheid, tegen te gaan. Het Actieplan Duurzame Financiering, in 2018 door de Europese Commissie gelanceerd, heeft als doel deze beweging binnen de financiële sector te versnellen en zo ook het klimaatakkoord van Parijs actief ten uitvoer te brengen. Daarbinnen is onder andere een doel dat de EU in 2030 ten minste 40% minder schadelijke emissies moet uitstoten. De financiële sector speelt daarin een cruciale rol, doordat zij kapitaalstromen kan richten op duurzame en sociale projecten en ondernemingen.’

 

Duurzaamheidsbeleid: Onduidelijkheid over duurzame investering

‘Het nut en de noodzaak zou je als volgt kunnen omschrijven: om een meer duurzame, sociale en inclusieve economie te behalen is het private kapitaal essentieel. Maar: tot nu toe was er veel onduidelijkheid over wat nu precies een duurzame investering is. Daar zitten twee componenten in: materiële risico’s en materiële impacts. Die laatste gaat over de impact van een bedrijf op mensen en milieu. Daarbij is belangrijk te kijken naar welke impact een bedrijf of fonds precies heeft, bijvoorbeeld op gezondheid van mensen, grondstoffen, of de energietransitie. Is de ene impact belangrijker dan de andere? En: als een bedrijf haar CO2-emissies substantieel terugbrengt, maar wel een negatieve impact heeft op biodiversiteit, geldt dit dan nog als een duurzaam bedrijf? En hoe weeg je sociale aspecten zoals mensenrechten in de keten, maar ook eigen governance? Dit zijn zaken waar de nieuwe regelgeving een leidraad in biedt.


Als je kijkt naar duurzame investeringen vanuit risicoperspectief, gaat het om het bepalen welke klimaat- of maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor materiele risico’s voor een bedrijf. Denk aan een BASF die in 2018 200 miljoen omzet verloor door het lage waterpeil in hun uitvoerroute de Rijn door aanhoudende droogte, maar ook aan klimaatzaken voor grote vervuilende industrieлn. Dit soort risico’s vertalen zich dus ook in een vermindering van waarde van de investering. Door onduidelijkheid enerzijds over hoe deze zaken te beoordelen, en gebrek aan informatie en transparantie anderzijds, was het tot nu toe lastig om kapitaalstromen op grote schaal naar de juiste zaken te richten. Daar speelt de nieuwe regelgeving op in: een gemeenschappelijke taal en meer transparantie.’


Inschrijven voor het Sustainable Finance & Climate Risk Event?
Bestel hier eenvoudig je tickets. Of download de brochure voor meer informatie.

 

Kennis vergroten in de sector

‘En dat is meteen ook een belangrijk doel van het event: de kennis vergroten over dit onderwerp vanuit het oogpunt van urgentie en strategie, evenals de concrete implicaties van de nieuwe Europese richtlijnen. Veel partijen in de sector zijn zoekende naar hoe de regels in praktijk te implementeren. De SFDR, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, is afgelopen maart al van kracht gegaan. En dat leidde en leidt tot de nodige onrust in de sector en vragen over wat men al had moeten doen en voor wie nu eigenlijk welke regel geldt. Het event kan in deze informatievoorziening een belangrijke rol spelen in het verschaffen van duidelijkheid en daarnaast in het laten zien wat de nut en noodzaak is van de ontwikkelingen.’

 

SFDR belangrijk thema

‘Als je het heel plat slaat dan is de SFDR doorslaggevend. Die stelt immers eisen aan alle vermogensbeheerders op een ‘comply or explain’ basis. Dat wil zeggen dat beheerders duidelijk moeten maken hoe zij o.a. met duurzaamheidsrisico’s omgaan in hun beleid, en of en hoe zij omgaan met mogelijke negatieve impacts van investeringen – of moeten uitleggen waarom zij hier niets mee doen.’


‘Ook speelt de EU Taxonomie een rol, een classificatiesysteem dat investeringen in duurzame economische activiteiten verder moet stimuleren. Met deze Taxonomie verordening wordt van fondsmanagers gevraagd om, voor producten en investeringen die stellen duurzaam te zijn of duurzame kenmerken hebben, aan te geven aan welke van 6 milieudoelen deze bijdraagt, of dit niet substantieel negatieve impact oplevert voor de andere 5 doelen, en of minimale sociale normen zijn gewaarborgd.’

 

Twee hoofdthema’s van belang

‘Al met al verwacht ik dat de bezoeker van het event twee belangrijke hoofdthema’s onthoudt: ten eerste het compliance-aspect. We merken dat er veel vragen zijn in de trant van ‘Wat moet ik nu in gaan richten om compliant te zijn met de regelgeving?’ en ‘Hoe pakken we dat dan aan voor onze organisatie?’ Het zijn begrijpelijke vragen, want een deel van die regelgeving is ook implementatie in processen, documentatie en systemen.’


‘En als tweede hoofdthema verwacht ik dat men zich, kijkend naar de gestelde doelen, afvraagt hoe je strategisch om wil gaan met de ontwikkelingen en bijbehorende richtlijnen. Daar kunnen vragen bij horen over de inrichting van de portefeuille, zoals welk percentage van onze assets under management gaan we actief inzetten voor een duurzame economie? Aan welke Sustainable Development Goals willen we dat dit vooral bijdraagt? Hoe gaan we impact meewegen in besluitvorming, naast risico en rendement? Het gaat erom dat instellingen en organisaties bewuste keuzes maken over welke rol zij hebben of ambiëren in dat speelveld.’


Geslaagd als…

‘Voor mij is dit evenement geslaagd als deelnemers de regelgeving, en daarmee het compliance-stuk, inzetten als een middel tot een doel: daadwerkelijk bijdragen aan de transitie naar een schonere, meer inclusieve economie en maatschappij. Deze regelgeving geldt als een stok achter de deur en biedt kansen tegelijkertijd. Want zij die authentiek en duidelijk positie innemen vanuit integer handelen, hebben een voorsprong op de rest. Investeerders zullen meer en meer stil willen staan bij het risico van hun investering, kijkend naar de brede waarde van hun portefeuilles. En in de kern? In de kern gaat het er eigenlijk vooral om dat we een leefbare wereld achterlaten voor onze kleinkinderen en alle generaties daarna’.


Grant Thornton in Nederland is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL), één van ’s werelds grootste netwerken (#6) van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met 58.000 professionals in 138 landen. Vanuit acht Nederlandse vestigingen ondersteunen ruim 600 professionals onze klanten in financiële sector, mid corporate, mkb en familiebedrijf, op het gebied van accountancy en adviesvraagstukken – waaronder duurzaamheid.

Download de brochure

Share

Outvie logo