Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Incentives voor impactresultaten naast financieel rendement

Picture of Emma Verheijke | Grant Thornton en Joško Bobanović | Sofinnova Partners

Emma Verheijke | Grant Thornton en Joško Bobanović | Sofinnova Partners

Tijdens het Sustainable Finance Climate Risk Event, dat wordt gehouden op 16 & 17 september 2021, vertelt Emma Verheijke van Grant Thornton samen met Joško Bobanović van Venture Capital firm Sofinnova Partners meer over incentives voor impact evenals het impact meten. (english version below)

 

‘Incentives voor impactresultaten naast financieel rendement’, Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Advisory

‘De nieuwe regelgeving is er op gericht de financiële sector te verduurzamen en meer op impact te richten. Maar om dat succesvol te realiseren is ook nodig dat het systeem en de incentivestructuur in de financiële sector verandert. Nu is het zo dat de ‘carried interest’, de compensatie die de fondsbeheerder ontvangt van de investeerders in aanvulling op de management fees bij goed presteren van dat fonds, bijna altijd gekoppeld is aan de financiële resultaten die dat fonds maakt: hoe hoger dat rendement, hoe hoger deze carry. Dit bekrachtigt en beloont primair om de financiële resultaten te maximaliseren, daar is de belonings ‘incentive’ aan gekoppeld.

 

Maar voor fondsen die er ook op zijn gericht ESG resultaten te halen of verbeteren, of bepaalde impactdoelen te realiseren, zie je dezelfde incentive structuur die financiële resultaten beloond – en dat is eigenlijk niet logisch. Om ESG en impact resultaten evenveel belang te geven als financieel rendement in besluitvorming, kan het helpen om de incentivestructuur zo in te richten dat het behalen van impact resultaten ook wordt beloond op dezelfde manier als financiële resultaten.’ Aan het woord is Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory bij Grant Thornton.

 

Inschrijven voor het Sustainable Finance & Climate Risk Event op 16 & 17 september aanstaande?
Bestel hier eenvoudig je tickets. Of download de brochure voor meer informatie.

 

Incentives Financieel rendement

Tijdens het Sustainable Finance Climate Risk Event, dat wordt gehouden op 16 & 17 september 2021, vertelt Emma meer over incentives voor impact evenals impact meten, samen met Joško Bobanović, Partner bij Sofinnova Partners en manager van de Industrial Biotech fondsen die Sofinnova beheert. Deze sessie is op 17 september tijdens de tweede break-out serie ‘Recognising and incentivising environmental impact results’ om 14.00 uur.

 

‘Je ziet dus vaak dat de incentivestructuur bij ESG en impactfondsen nog hetzelfde is als bij de fondsen die geen duurzame doelstelling hebben: de ‘carry’ is gekoppeld aan de financiële rendementen die worden gemaakt. Als je er over nadenkt is dat scheef, want je hebt in een impact of duurzaam fonds, naast de financiële doelstelling, ook de intentie om maatschappelijke (ESG en/of impact) resultaten te halen. Dat betekent natuurlijk niet dat fondsmanagers alleen maar sturen op die financiële resultaten, maar door een beloning alleen te koppelen aan winst geeft dat wel een belang en prioriteit die boven de maatschappelijke resultaten gaat. Daar wil je, met het oogpunt op duurzaamheid, verandering in zien.

 

Je ziet hier nu verschuivingen in ontstaan. Steeds meer vermogensbeheerders maken ESG en impact resultaten onderdeel van beoordeling en bonussen van investmentmanagers (of en hoe een beheerder dit doet is ook een expliciete ‘disclosure’ vraag onder de SFDR). Daarnaast komen er ook vanuit Limited Partners langzaamaan andere financieringsvormen waarbij de beloning voor de fondsbeheerder, de carried interest, wordt gekoppeld aan impact resultaten, naast financieel rendement. Daarmee geeft een LP een duidelijk signaal: we vinden de impact die jullie met onze financiering maken net zo belangrijk – of zelfs belangrijker -, als het financiële resultaat. Wat daar wel voor nodig is, zijn duidelijke afspraken over wat dat impactresultaat dan inhoudt: wat zijn dan de KPI’s waar je op afrekent?

 

Impact methode van Sofinnova Partners Industrial Biotech Fondsen

Kijk je naar een fonds als het LEF, het Limburgs Energie Fonds, waar we eerder over gesproken hebben, dan is een voor de hand liggende KPI de vermeden CO2-uitstoot, maar bij meer diverse portfolio’s, of early stage investeringen waarbij er nog geen product op de markt is, zijn de KPI’s minder voor de hand liggend’, aldus Emma.

 

Een voorbeeld van die laatste categorie komt van Sofinnova Partners, een Europese venture capital firma in de life sciences sector, gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid. Sofinnova heeft sinds haar oprichting in 1972 een portefeuille van ruim 500 bedrijven gesteund in hun groei. Sinds 2020 is Sinzer / Grant Thornton betrokken als ESG en impact adviseur. Naast verschillende fondsen gericht op gezondheidszorg, beheert Sofinnova Partners ook Industrial Biotech (IB) fondsen. De IB fondsen investeren in start-ups, gericht op duurzame oplossingen in sectoren food & agri, chemicaliën en materialen.

 

Bobanović: ‘De meeste van de start-ups waarin wordt geïnvesteerd, zijn nog in de product-ontwikkelfase en hebben nog geen product op de markt, dus KPI’s om de milieu impact te meten, zijn in die context moeilijker generiek vast te leggen. Dat maakt het dus ook lastiger om de ‘carry’ te koppelen aan die milieu impactresultaten, terwijl dat voor de IB fondsen juist wel goed past bij de missie. Daarom is nu, in samenwerking met European Investment Fund (EIF), een innovatieve aanpak ontwikkeld om per onderneming een aantal specifieke KPI’s te kiezen in afstemming met de ondernemers waarin wordt geïnvesteerd. Dit zorgt voor focus op beoogde milieu impact, en buy-in van alle betrokkenen (onderneming, GP en LP) op de beoogde resultaten.’

 

Impact investeren: niet per definitie trade off tussen financiële en maatschappelijke impact

‘Tot slot is belangrijk om op te merken dat er wel degelijk winst wordt gemaakt met impact investeren. In de markt heerst nog steeds ten dele de opvatting dat als je in een impact product investeert, je daarmee minder financieel rendement accepteert, maar een dergelijke trade off is er lang niet altijd. Vanuit de oude filosofie dat waarde-creatie slechts bestaat uit financiële resultaten, zouden juist de impact resultaten ook als winst aangemerkt moeten worden. Hierdoor creëert een impact fonds netto gezien meer waarde dan een fonds dat zich alleen op financieel rendement richt. En juist dat perspectief behoeft meer aandacht’, concludeert Emma.

 

Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event op 16 en 17 september bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

 

English version

 

‘Incentive for impact alongside financial results’, Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Advisory

‘The new regulations are aimed at making the financial sector more sustainable and focusing more on impact. But to achieve this successfully, the system and incentive structure in the financial sector also needs to change. Historically, carried interest, the feature of a fund that aligns a GP to deliver the maximum financial return has not been correlated to any other factor, but financial performance. In today’s market, when ESG topics are of equal, and sometimes greater importance, we question if this makes sense. To give ESG and impact results as much importance as financial returns in decision-making, it can help to set up the incentive structure in such a way that achieving impact results is also rewarded, or in the same way as financial results.” Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory at Grant Thornton.

 

Incentive Financial return

During the Sustainable Finance Climate Risk Event, which will be held on September 16 & 17 2021, Emma will tell more about incentives for impact as well as measuring impact, together with Joško Bobanović, Partner at Sofinnova Partners, and manager of the firm’s Industrial Biotech funds. The session will take place on September 17 during the second break-out series ‘Recognising and incentivising environmental impact results’ at 2 p.m.

 

You often see that the incentive structure at ESG and impact funds is still the same as for funds that do not have a sustainability objective: the ‘carry’ is linked to the financial returns that are made. If you think about it, that’s skewed, because in an impact or sustainability fund, in addition to the financial objective, you also have the intention to achieve societal (ESG and/or impact) results. Of course, this does not mean that fund managers only focus on those financial results, but by only linking remuneration to profit, it does give an importance and priority that takes precedence over societal results.

 

From the perspective of sustainability, you want to see a change in that. You are now seeing shifts in this. More and more asset managers are making ESG and impact results part of assessment and bonuses of investment managers (whether and how a manager does this is also an explicit ‘disclosure’ question under the SFDR). In addition, Limited Partners are slowly introducing other forms of financing in which the remuneration for the fund manager, the carried interest, is linked to impact results, in addition to financial return. An LP thus sends a clear signal: we think the impact you make with our financing is just as important – or even more important – as the financial result. What is needed for this are clear agreements about what that impact result entails: what are the KPIs that you rely on?

 

Impact methodology of Sofinnova Partners’ Industrial Biotech Funds

If you look at a fund like the LEF, the Limburg Energy Fund that we discussed earlier, an obvious KPI is the avoided CO2 emissions, but with more diverse portfolios or Early stage investments, where there is no product on the market yet, the KPIs are less obvious’, says Emma.

 

An example of the latter category comes from Sofinnova Partners, a European venture capital firm in the life sciences sector, specializing in healthcare and sustainability. Since its foundation in 1972, Sofinnova has supported a portfolio of more than 500 companies in their growth. Since 2020 Sinzer / Grant Thornton has been involved as ESG and impact advisor. In addition to various funds focused on healthcare, Sofinnova Partners also manages the Industrial Biotech (IB) funds. The IB funds invest in start-ups developing sustainable solutions in the sectors Food, & Agriculture, Chemicals and Materials.

 

Bobanović: ‘Most of the startups we invest in are still in the early product development phase and have no product on the market yet, so environmental impact KPIs are much more difficult to define generically in that context. This makes it more difficult to link the ‘carry’ to impact results, while for an environmental fund this fits with its mission. That is why, in collaboration with European Investment Fund (EIF), an innovative approach has now been developed to choose a number of specific KPIs per company in coordination with the entrepreneurs in which investments are made. This ensures focus on the targeted environmental impact, and buy-in from all parties involved (company, GP and LP) on the intended outcome.’

 

Impact investing: not by definition a trade off between financial and social impact

Finally, it is important to note that impact investing does make a profit. There is still a partial view in the market that if you invest in an impact product, you accept less financial return, but such a trade-off is not always the case. Based on the old philosophy that value creation only consists of financial results, the impact results should also be regarded as profit. As a result, an impact fund creates more net value than a fund that only focuses on financial returns. And it is precisely that perspective that needs more attention’, concludes Emma.

 

Do you wish to attend the Sustainable Finance & Climate Risk at 16 and 17 september, you can enlist here as a participant. Or download the brochure (only in Dutch) for more information.

Download de brochure

Share

Outvie logo