Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

Dit betekent Prinsjesdag voor de hypotheeksector

Picture of Outvie Redactie

Outvie Redactie

De troonrede van dit jaar, traditioneel uitgesproken op de derde dinsdag van september, bevatte woorden als onzekere tijd, hoop en hernieuwd vertrouwen. Kijkend naar de woningmarkt delen we graag de highlights. Uiteraard werd er ook stilgestaan bij andere onderwerpen. Maar in het licht van het Hypotheken Event op 7 & 8 februari 2023, benoemen we de thematiek die het meest samenhangt met dit aan hypotheken en de woningmarkt gerelateerde event.


Kabinet neemt de regie

Vanwege de nijpende situatie op de woningmarkt trekt het kabinet de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening opnieuw naar zich toe. Men is van mening dat iedereen recht heeft op een goed en betaalbaar koop- of huurhuis. Dat is voor steeds meer mensen onbereikbaar, specifiek voor starters en jongeren. In de troonrede wordt niets vermeld over hypotheekrenteaftrek. Ook het woord inflatie wordt niet genoemd.


900.000 nieuwe woningen tot en met 2030

Op de Nationale Woon- en Bouwagenda wordt een ambitie uitgesproken van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Juist vanwege de hoge urgentie is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk. Het kabinet wil die versnelling waarmaken door samen te werken met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties aan de bouwsector. Ook de bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden worden in deze realisatie opgenomen.,


Maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro

Gas, elektriciteit en voedsel zijn flink duurder geworden. Dat heeft zijn weerslag op mensen, gezinnen en bedrijven. Het kabinet komt met een maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, dat vooral ten goede komt aan de lage en middeninkomens. Al zal dat de prijsstijgingen niet volledig compenseren.


Prijsplafond voor energie

Het kabinet maakt onderscheid tussen maatregelen op de korte en op de lange termijn. Er wordt gewerkt aan een prijsplafond voor energie dat mensen moet helpen om de energierekening te kunnen blijven betalen. Verder blijven zowel de belastingverlaging op brandstof als de energietoeslag van kracht. Uit de troonrede blijkt dat het kabinet al het mogelijke wil doen om een breed draagvlak te krijgen om het stikstofprobleem aan te pakken. Industrie, de mobiliteitssector en landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Halvering van de stikstofuitstoot is onontkoombaar, enerzijds vanwege gerechtelijke uitspraken en anderzijds om ervoor te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te liggen.


Urgentie rondom klimaat aanpakken en energietransitie

Verder wordt uitgesproken dat de urgentie van klimaataanpak en de energietransitie alleen maar groter wordt nu er vragen zijn over de gasvoorraad voor aankomende winter in combinatie met onze afhankelijkheid van Russisch gas. Samen met de andere EU-lidstaten werkt Nederland aan energiebesparing en een nog snellere overstap naar schone energie. Het doel is dat Nederland voor het eind van dit jaar onafhankelijk is van fossiele brandstof uit Rusland. Voor de lange termijn blijft het oog gericht op het streven naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030. Het kabinet richt zich op een snelle verduurzaming van de industrie, op meer windenergie en groene waterstof, en op een nieuwe rol voor kernenergie. Mensen die hun huis energiezuiniger maken kunnen daarvoor subsidie krijgen. De droogte van deze zomer benadrukt het belang van voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden en aanpassen aan klimaatverandering.


Kies voor inhoud: lees verder in onze kennisbank

Outvie gaat de komende maanden in gesprek met experts op het gebied van hypotheken, de woningmarkt, inflatie en alles wat daarmee samenhangt. We delen deze informatie op de sociale mediakanalen en via onze kennisbank.

Bron: de troonrede van 20 september 2022

Download de brochure

Share

Outvie logo