Outvie zomeractie: Kies uit een Winkelcheque of een Bol.com cadeaubon t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

De voordelen van een goed SAMP voor assetmanagement

Picture of Jan Mens, Directeur | IES Asset Management

Jan Mens, Directeur | IES Asset Management

Een Strategic Asset Management Plan (SAMP) legt de basis voor effectief en efficiënt assetmanagement. Jan Mens, directeur van IES Asset Management en docent van Outvie, deelt inzichten en tips om als assetmanager een goed SAMP te ontwikkelen en te gebruiken.

 

Assetmanagement draait om het beheer van bedrijfsmiddelen op een effectieve en efficiënte manier. Een assetmanagementsysteem schetst hiervoor de kaders. Het Strategic Asset Management Plan (SAMP) is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het assetmanagementsysteem en geeft richting aan de governance die nodig is voor een adequate implementatie ervan.

 

Het belang van goede governance in assetmanagement voor bedrijven

“Voor grote organisaties met kostbare bedrijfsmiddelen zit gemiddeld 70 procent van de waarde in de assets. Een SAMP is een model voor een goede governance van het assetmanagement, dat de directies van bedrijven belangrijke informatie geeft over de waarde en risico’s van de assets”, vertelt Jan Mens, directeur van IES Asset Management. “In het SAMP beschrijft de assetmanager de processen en procedures om de organisatie zodanig in te richten dat er overzicht en controle is over het assetmanagement. Het SAMP geeft een directeur of bestuurder daarmee essentiële inzichten om besluiten te nemen en om transparant verslag te doen van de waarde van de assets.”

 

Het belang van effectief risicobeheer voor assetmanagement

Elke organisatie staat voor de opgave om waarde toe te voegen voor klanten en stakeholders. Om daarbij de bedrijfsrisico’s te minimaliseren, werken directies met een strategisch risicokader. Effectief risicobeheer is ook voor assetmanagement belangrijk, benadrukt Mens. “Een SAMP maakt een vertaalslag van het algemene risicokader van de organisatie naar de specifieke waarden en risico’s van assets. De assetmanager geeft vanuit het perspectief van assetmanagement invulling aan het risicokader van de assetowner, zodat een stevige structuur voor risicobeheer ontstaat.”

 

Implementatie van assetmanagementprocessen met een SAMP

Een SAMP is een beleidsdocument dat de visie en ambitie van de directie beschrijft op het vlak van assets. Daarmee legt een SAMP de basis voor de implementatie van assetmanagementprocessen. Mens licht toe: “Assets worden ondergebracht in groepen of portfolio’s, die vervolgens vanuit de kaders van het SAMP worden aangestuurd met concrete plannen. In het SAMP is bijvoorbeeld het onderhoudsbeleid gedefinieerd waarmee de organisatie wil voldoen aan de prestatie-eisen van de assets.”

 

Het belang van een SAMP voor effectief assetmanagement

In een SAMP slaat de assetmanager de brug tussen de dagelijkse operatie en de directie. Mens: “Een directeur weet doorgaans niet precies wat de waarde van de assets zijn. De assetmanager heeft vaak onvoldoende zicht op de beschikbare middelen voor assetmanagement. Een SAMP legt de verbinding tussen deze twee werelden. De assetmanager beschrijft erin hoe de assets waarde toevoegen aan de ambities van de directie en hoe de organisatie omgaat met risico-acceptatie. Als er onderling overeenstemming is gevonden over de organisatie-ambities en de waarde van assets, dan wordt ook duidelijk wat er nodig is voor effectief assetmanagement.”

Assetmanagementsysteem inrochten en borgen - cover visual

Implementatie van assetmanagementprocessen met een SAMP

Een SAMP is een beleidsdocument dat de visie en ambitie van de directie beschrijft op het vlak van assets. Daarmee legt een SAMP de basis voor de implementatie van assetmanagementprocessen. Mens licht toe: “Assets worden ondergebracht in groepen of portfolio’s, die vervolgens vanuit de kaders van het SAMP worden aangestuurd met concrete plannen. In het SAMP is bijvoorbeeld het onderhoudsbeleid gedefinieerd waarmee de organisatie wil voldoen aan de prestatie-eisen van de assets.”

 

Het belang van een SAMP voor effectief assetmanagement

In een SAMP slaat de assetmanager de brug tussen de dagelijkse operatie en de directie. Mens: “Een directeur weet doorgaans niet precies wat de waarde van de assets zijn. De assetmanager heeft vaak onvoldoende zicht op de beschikbare middelen voor assetmanagement. Een SAMP legt de verbinding tussen deze twee werelden. De assetmanager beschrijft erin hoe de assets waarde toevoegen aan de ambities van de directie en hoe de organisatie omgaat met risico-acceptatie. Als er onderling overeenstemming is gevonden over de organisatie-ambities en de waarde van assets, dan wordt ook duidelijk wat er nodig is voor effectief assetmanagement.”

 

De elementen van een effectieve SAMP: planning, uitvoering en evaluatie

Een SAMP is een goede basis voor het interne gesprek over de governance en de vereiste middelen voor assetmanagement. Wat zijn de elementen van een effectief plan? Mens: “De assetstrategie moet specifiek zijn voor businesscontext van organisatie. Het document moet echt waarde toevoegen. Daarnaast is een SAMP een instrument om de directie te overtuigen van de urgentie en de toegevoegde waarde van assetmanagement voor de organisatie. Assetmanagement wordt nogal eens gezien als een technische aangelegenheid, of als een soort veredeld onderhoud. Maar in feite is het een kader voor de bedrijfsvoering. Daarmee is assetmanagement een verantwoordelijkheid van de directie.”

 

Planning

In een SAMP staan de uitgangspunten voor de omgang met de bedrijfsmiddelen, inclusief de kaders voor de besluitvorming en de financiën. Een belangrijk onderdeel daarvan heeft te maken met de planning. Mens spreekt van levensduurmanagement. “Wie is er verantwoordelijk voor de planning van het assetmanagement? Hoe zorgen we dat aangeschafte middelen de technische levensduur behalen? Welke financiële middelen zijn ervoor aanwezig? Hoe zorgen we voor transparante financiële verslaggeving daarover? Een SAMP schetst de kaders om deze vragen te beantwoorden.” De gebruikers van de bedrijfsmiddelen spelen hierbij een sleutelrol. Zij geven input over de te verwachten levensduur en prestaties, en in de aanschaffase stellen ze eisen aan de functionaliteiten.

 

Uitvoering en evaluatie

Een SAMP is geen statisch document, benadrukt Mens. “Je maakt een SAMP niet eenmalig. In een SAMP zetten de assetmanager en de assetowner een gezamenlijke ambitie voor de komende periode op papier. In de planning, uitvoering en evaluatie van assetmanagementprocessen komt het document steeds opnieuw op tafel. Zijn we het nog eens over de ambitie? Is er bijsturing nodig, bijvoorbeeld vanwege veranderende wensen van stakeholders? Liggen we financieel nog op koers? Als er bezuinigingen nodig zijn, wat verandert er dan in de ambitie? Een SAMP is continu een ijkpunt voor de ambities van de organisatie.”

Download de brochure IAM Certificate in Asset Management

Share

Outvie logo