Outvie winteractie: Kies uit Diner Cadeau bon of een VVV-cadeaukaart t.w.v. €50,-* Bekijk de actie.

De Asset Manager is de spin in het web, zeker bij turnarounds

Diederik van Leeuwen, partner | IES Asset Management

Diederik van Leeuwen, partner | IES Asset Management

“Asset manager is een prachtig vak”, vindt Diederik van Leeuwen, partner bij IES Asset Management. “Je acteert op hoog tactisch niveau binnen een organisatie en vertaalt het beleid van de directie naar de operatie en visa versa.” IES Asset Management biedt samen met Outvie opleidingen aan waarmee het internationaal erkende IAM Certificate in assetmanagement behaald kan worden.

 

Hoe kenschets je assetmanagement?

“Assetmanagement is bedoeld om op langere termijn de assets in een fabriek zo goed mogelijk in stand te houden en de juiste beslissingen te kunnen nemen. En om ervoor te zorgen dat de levensduur waarvoor de asset ontworpen is, gehaald wordt binnen risico’s die aanvaardbaar zijn en binnen de beheerkosten die zijn afgesproken.”

 

Daar is onderhoud voor nodig

“Zeker. Maar ook analyses van de prestaties van de assets. En wellicht een plan om te kijken of je de levensduur kunt verlengen, of juist eerder kunt of moet stoppen. Bijvoorbeeld als de plant anders gaat produceren. De asset manager fungeert als schakel tussen het directieniveau waar de besluitvorming plaatsvindt over investeringen en het operationele laag-tactische niveau, dat het onderhoud uitvoert.”

 

Wat moeten deelnemers aan jullie opleiding vooral leren?

“Hoe je los kunt komen van de dagelijkse hectiek en meer de focus kunt leggen op de langetermijnbesluitvorming ten aanzien van de assets in de organisatie. Dit betekent advies kunnen geven op het gebied van investeringen in assets en het kunnen onderbouwen van de plannen voor de lange termijn, opdat de directie geïnformeerd beslissingen kan nemen die passen bij de organisatie en de dingen die ze belangrijk vindt.”


Asset managers

Dus de deelnemers zijn vooral mensen die al als asset manager werken?

 

“Ja, of de mensen er direct omheen. Denk daarbij aan de maintenance of reliability engineer. Maar ook de beleidsadviseur of de data- en business-analist. Dit zijn functionarissen die de asset manager helpen om in control te zijn over zijn of haar asset portfolio. Een derde doelgroep bestaat uit mensen die bij een serviceprovider werken. Als teamleider bijvoorbeeld, of daar een andere rol hebben op een hoger tactisch niveau.”

 

Wat is binnen een onderneming de positie van de asset manager?

“Dat varieert nogal. Je moet een onderscheid maken tussen rollen die er zijn in een organisatie en functies, dat valt niet altijd samen, want een rol wordt vaak door meerdere functies vervuld. Functioneel kan de asset manager onderdeel zijn van de onderhoudsdienst, terwijl zijn rol hem veel meer bevoegdheden geeft. Meestal is het zo dat de asset manager verantwoordelijk is voor de functionele en technische prestaties van de bedrijfsmiddelen in een fabriek. Zij hebben daarbij vaak een aandachtsgebied gebaseerd op techniek, zoals elektronica, of rotating equipment. Of ze richten zich juist op een bepaald deel van de fabriek, waarvoor ze dan integraal verantwoordelijk zijn.”

 

Of ze zijn verantwoordelijk voor de turnarounds.

 

“Dat is zeker mogelijk, want in feite is een turnaround een geconcentreerde vorm van groot onderhoud. Dat wordt vaak gecombineerd met het doorvoeren van modificaties en vervangingsonderhoud. Daarmee vallen turnarounds in het primaire domein van de asset manager. Soms fungeert hij daarbij als opdrachtgever. De asset manager is immers verantwoordelijk voor de prestaties van dat deel van het portfolio. En om dat in stand te houden is er een turnaround nodig. Overigens zal hij dat doorgaans niet zelf doen, maar er een project- of engineeringteam voor hebben.

 

De asset manager kan ook de ontvangende partij zijn. Hij krijgt immers de assets na de turnaround terug en dan moeten die voldoen aan de eisen die hij eraan stelde op het gebied van onderhoud en modificaties. Daarmee kan de asset manager de gewenste prestaties leveren. Hij levert de assets gebruiksklaar op aan het hoofd van productie, of populair gezegd aan ‘de business’.”

 

Wat is het doel van de training?

“Het doel van de opleiding is asset managers, en mensen die op hoog tactisch niveau bij assetmanagement betrokken zijn, meer inzicht te geven in hun rol. We laten ze ervaren dat hun functie met zich meebrengt dat ze op tactisch niveau de schakel zijn tussen directie en de technische afdelingen. Zo komen ze tot een visie op de assets nu, maar vooral ook naar de toekomst.

 

Naast verschillende methodes en technieken die in assetmanagement spelen, bespreken we ook het politieke spel. Daarnaast zorgen we ervoor dat je alle noodzakelijke basistheorie over assetmanagement tot je kunt nemen om het aan de opleiding verbonden examen succesvol te kunnen volbrengen. Als je het examen haalt, ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘IAM Certificate in Asset Management’.”

 

Hoe is de training asset management opgebouwd?

“De training volgt inhoudelijk de eisen die het Institute of Asset Management (IAM) stelt. Dit instituut is de internationale brancheorganisatie voor assetmanagement. Zij kennen minimumeisen met betrekking tot de kennis die je moet hebben om het ‘IAM Certificate in Asset Management’ te behalen. Zij keuren ook de opleidingsinstituten, hun cursussen en hun trainers.”

 

Hoelang duurt de opleiding?

“De opleiding valt in verschillende delen uiteen. Ten eerste zijn er fysiek vijf dagen van acht uur die de deelnemers bijwonen. We doen dit klassikaal, zodat interactie ontstaat tussen de deelnemers, bijvoorbeeld bij het doen van oefeningen of het bespreken van praktijksituaties. We gaan ook op hoofdlijnen door de theorie heen, die je individueel thuis voorbereidt door middel van een e-learning-programma. Vervolgens sluiten we af met een webinar en bereiden de deelnemers dan voor op het examen.

 

Samen met Outvie organiseren we gemiddeld drie keer per jaar een publieke versie van de training en inmiddels is groep 29 gestart. Elke groep heeft maximaal vijftien deelnemers, zodat we voldoende interactie kunnen borgen. Daarnaast is uiteraard ook een incompany versie mogelijk.”

Bron: www.europoortkringen.nl

Share

Download de brochure IAM Certificate in Asset Management

Outvie logo